Het groene boekje

klik om te vergroten

In deze app is ook de volledige inhoud van het fameuze 'groene boekje' van Lena Struik (1900-1983) opgenomen. Dit boekje verscheen voor het eerst in 1947. Het heeft drie herdrukken gehad, maar is sinds 1979 alleen nog antiquarisch te verkrijgen.

We zijn heel blij dat we de inhoud op deze wijze weer toegankelijk konden maken; Lena zou het waarschijnlijk ook zeer gewaardeerd hebben.

klik om te vergroten

Het complete groene boekje is te vinden onder 'alle teksten'. Bovendien zijn de afzonderlijke teksten ingedeeld bij de toepasselijke rubrieken in het menu en zijn ze ook via de zoekfunctie te vinden.


Voorwoord eerste druk

Reeds lang bestond er een grote behoefte aan een verzameling gedichten, spreuken en oefeningen, die gebruikt kunnen worden bij het lesgeven op onze scholen en kleuterklassen, bij de heilpedagogische arbeid en de eurythmie.

Dit boekje wil trachten enigszins in deze behoefte te voorzien. Men zal op velerlei gebied iets kunnen vinden, wat men gebruiken kan. Misschien zal men door het hier gebodene zelf op bepaalde ideeën komen, om het anders, ja vaak ook beter te doen. Ook dan, wellicht zelfs wel juist dan, heeft dit bundeltje zijn diensten bewezen.

Een ruime plaats is verleend aan de oefeningen en gedichten van Mej. J. M. Bruinier, daar zij in menig opzicht een voorbeeld zijn voor hen, die kinderen te onderrichten hebben.

Enkele vertaalde gedichten werden ook opgenomen en aan het einde van het boekje zal men enige vertaalde spreuken van Dr. Rudolf Steiner vinden, die zeker ook velen zeer welkom zullen zijn.

Tenslotte een woord van dank aan allen, die meegeholpen hebben dit boekje tot stand te brengen.

Lena Struik

Schoorl, mei 1947

Bij de tweede druk

Op verzoek van velen en dank zij de hulp van enkelen verschijnt dan nu een tweede druk van 'Het groene boekje'.

Enkele gedichtjes zijn er uit verdwenen en zeer veel nieuws is er aan toegevoegd.

Ik weet: er zijn bezwaren tegen een boekje als dit. We moeten immers zoveel mogelijk streven de oefenstof, die we aan de kinderen geven, zelf te maken. Dit is waar, maar waar is ook, dat vele jonge leerkrachten en vele jonge ouders aanvankelijk zeer dankbaar zijn voor hulp en steun op dit gebied. Aan hen is dan ook in de eerste plaats gedacht.

Mogen zij, die verlangend naar dit boekje hebben uitgekeken, er gelukkig mee zijn!

Lena Struik

februari 1957

Bij de derde druk

Vele moeilijkheden moesten overwonnen worden, voordat de derde uitgave van dit boekje verschijnen kon.

Ook was het niet mogelijk de zeer vele nieuwe inzendingen op te nemen: de onkosten zouden te hoog geworden zijn. Zorgvuldig is er gewikt en gewogen, er werd geschrapt uit de vorige uitgave, er moest geschift worden bij het nieuwe materiaal.

Dank zij de hulp van Mevrouw F. E. Broekhuijsen-Boxem werd deze uitgave tenslotte mogelijk.

Lena Struik

februari 1973

Bij de vierde druk

'Het groene boekje' was reeds lange tijd uitverkocht. Doch de vraag er naar klonk telkens weer. Vooral de jongere leerkrachten aan onze vele nieuwe 'Vrije Scholen' hebben blijkbaar grote behoefte aan dit soort 'materiaal'.

En zo werd dus beloten een vierde druk te laten verschijnen.

De inhoud is gelijk gebleven aan de derde druk.

Lena Struik

november 1979

 
doorsturen per mail